Địa chỉ: Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh