Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 7
Năm 2021 : 7.535
 • Hà Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0977509939
  • Email:
   hpthao@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963324786
  • Email:
   nguyennhunghl2015@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0904382638
  • Email:
   nguyenthituyetc0hlbn@bacninh.edu.vn
 • Dương Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0359300963
  • Email:
   duongthithuhuyenc0hlbn@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0369080201
  • Email:
   nguyenthithatc0hlbn@bacninh.edu.vn
 • Dương Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0395087692
  • Email:
   duongthithuyc0hlbn@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - CT công đoàn
  • Điện thoại:
   0387596175
  • Email:
   nguyenthihoanc0hlbn@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0395513686
  • Email:
   nguyenmai22061992@gmail.com
 • Lê Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0358304089
  • Email:
   lethivan170992@gmail.com
 • Nguyễn Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0965849408
  • Email:
   katytrang130990@gmail.com
 • Đặng Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989463214
  • Email:
   phonghuongyen2018@gmail.com
 • Dương Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0383268618
  • Email:
   duonganh230488@gmail.com