Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 8
Năm 2021 : 7.536
 • Dương Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0359300963
  • Email:
   duongthithuhuyenc0hlbn@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0369080201
  • Email:
   nguyenthithatc0hlbn@bacninh.edu.vn
 • Dương Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0395087692
  • Email:
   duongthithuyc0hlbn@bacninh.edu.vn