Địa chỉ: Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Nguyễn Thị Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972026852
  • Email:
   nguyenthihungc0hlbn@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0968820348
  • Email:
   nguyenthithamc0hlbn@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0387596175
  • Email:
   nguyenthihoanc0hlbn@bacninh.edu.vn
 • Đặng Thị Chiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973443922
  • Email:
   dangthichiemc0hlbn@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Nhẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0393009983
  • Email:
   dinhhieudinhhuy@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0989022333
  • Email:
   oanh9511@gmail.com
 • Nguyễn Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0338430379
  • Email:
   minhhlbn1976@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984881386
  • Email:
   nguyenhuyen22091992@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963324786
  • Email:
   nguyennhunghl2015@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0904382638
  • Email:
   nguyenthituyetc0hlbn@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985012491
  • Email:
   nguyenthihongnambn@gmail.com