Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 8
Năm 2021 : 7.536
 • Nguyễn Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963324786
  • Email:
   nguyennhunghl2015@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0904382638
  • Email:
   nguyenthituyetc0hlbn@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - CT công đoàn
  • Điện thoại:
   0387596175
  • Email:
   nguyenthihoanc0hlbn@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0395513686
  • Email:
   nguyenmai22061992@gmail.com
 • Lê Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0358304089
  • Email:
   lethivan170992@gmail.com
 • Nguyễn Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0965849408
  • Email:
   katytrang130990@gmail.com
 • Đặng Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989463214
  • Email:
   phonghuongyen2018@gmail.com
 • Dương Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0383268618
  • Email:
   duonganh230488@gmail.com
 • Đặng Thị Lụa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984459790
  • Email:
   danglua92@gmail.com
 • Đàm Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0393326692
  • Email:
   HuongKhoi1989@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984881386
  • Email:
   nguyenhuyen22091992@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Nhẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0393009983
  • Email:
   dinhhieudinhhuy@gmail.com